Rønde Distriktsråd

Vedtægter

Rønde Distriktsråd

for Rønde lokalområde

Vedtægter for Rønde Distriktsråd

§ 1.

Rønde Distriktsråd er hjemmehørende i lokalområdet Rønde i Syddjurs Kommune.

§ 2.

Rønde Distriktsråd har til formål at fremme udviklingen i Rønde lokalområde og gøre områdets muligheder og udfordringer synlige for Syddjurs Kommune.          Lokalområdets udfordringer og input til løsninger kanaliseres gennem Distriktsrådet. Derved styrkes dialogen mellem borgerne og deoffentlige myndigheder.

§ 3.

Enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder i Rønde lokalområde kan optages som medlem af Rønde Distriktsråd.                                                                   Der betales ikke medlemskontingent.

§ 4.

Fællesmøder og Generalforsamling:

Rønde Distriktsråd afholder fællesmøder efter behov, hvortil der indkaldes med mindst 7 dages varsel. Personer med interesse for Rønde lokalområde kan deltage i Fællesmøderne.

Herudover afholdes generalforsamling, der er Rønde Distriktsråds øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes i marts måned.

Alle medlemmer indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale avis eller elektronisk. Samtidig indkaldes forslag til behandling på generalforsamlingen.
Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ved vedtægtsændringer og ophør kan forretningsudvalget med mindst 14 dages varsel efter den ordinære generalforsamling indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen indeholder som minimum følgende dagsorden:

Valg af dirigent.
Godkendelse af dagsorden.
Formandens årsberetning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd.
Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.
Valg af revisor.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.

§ 5.

Stemmeberettiget, valg og afstemninger:

Stemmeberettiget er alle myndige personer, foreninger, institutioner og virksomheder, der er medlem af Rønde Distriktsråd før mødet, hvor den aktuelle afstemning foretages. Ingen har mere end én stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, bortset fra myndige personer, der repræsenterer foreninger, institutioner og virksomheder ved fuldmagt.                                                                                                                          Valg og afstemninger på såvel fællesmøder som generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, se dog pkt. 8.

§ 6.

Forretningsudvalget:

Forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd består af 7 personer, som vælges på
generalforsamlingen for to år, således at der i ulige år vælges 3 personer og i lige år vælges 4 personer. I 2011 trækkes lod blandt de 7 valgte om hvilke 4, der er på valg i 2012.

Forretningsudvalget konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Forretningsudvalget forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videre formidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af lokalområdets kommunikation og kontakt til Syddjurs Kommune og øvrige Distriktsråd.

Forretningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer og initiativer.

§ 7.

Rønde Distriktsråd modtager økonomisk støtte fra kommunen, fonde og virksomheder samt enkeltbidrag.

Regnskabsåret for Rønde Distriktsråd følger kalenderåret.

Rønde Distriktsråd fører regnskab og fremlægger et årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse.

§ 8.

Vedtægtsændringer og ophør:

Beslutning om vedtægtsændringer og ophør af Rønde Distriktsråd afgøres med kvalificeret stemmeflerhed på to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

I tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt formål i Rønde lokalområde efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

Vedtaget på stiftende generalforsamling mandag den 28. februar 2011.

Rønde Distriktsråds første forretningsudvalg:

Carsten Skivild

Eigil Møller

Helle Hallberg

Ole Primdahl

Lisbeth Nielsen

Ulla Holmgaard

Mogens Frederiksen

Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com