Rønde Distriktsråd

Nyhedsbreve

Borgermøde 17. april 2024 - urørt skov forvaltningsplan Kalø-skovene

Det er politisk besluttet at en væsentlig del af statens skove skal omlægges fra produktionsskov til urørt skov.
I den forbindelse er vi løbende i færd med at udarbejde forvaltningsplaner for de kommende urørte skove.

Turen er nu kommet til Kalø-skovene, hvor vi har påbegyndt arbejdet med at lave et udkast til forvaltningsplan.
Vi inviterer derfor til borgermøde d. 17. april 2024 om de kommende forvaltningsplaner for Kalø-skovene og Mågeøen.

Invitation til borgermødet bringes i Adresseavisen Syddjurs i dag, onsdag d. 10. april 2024.
Annonceringen bringes i Adresseavisen igen efter påske.

Information om borgermødet kan desuden findes på Naturstyrelsens hjemmeside:
https://naturstyrelsen.dk/kontakt-os-lokalt/lokale-nyheder/2024/marts/kom-til-tur-om-uroert-skov-i-kaloe-skovene-og-maageoeen-d-17-april
Formandens beretning på Rønde Distriktsråds Generalforsamling mandag den 18. marts 2024 i Rønde  Idrætscenter.
De af jer, der var medlemmer af Rønde Distriktsråd ved årsskiftet, har fået og sikkert også læst, hvad vi har arbejdet med i 2023, men jeg vil alligevel lige kort løbe dem igennem og ved nogle fortælle om, hvad der er sket siden.
Vi har jo været medvirkende årsag til at Kaløs jorde ikke blev til en Naturnationalpark, selv om det lå i Miljøministeriets udspil.
Men når først Ministerierne har set sig varme på et område, så fortsatte det blot.
Miljøministeren besluttede nemlig, at Kaløskovene skulle være Urørt skov, hvilket betyder, at de fælder alle de træarter, der ikke er naturlige i Danmark. De fældede blandt andet grantræerne, så der blev meget store lysninger. Vores indsigelser mod ”pelsningen” af skovene på ên gang betød dog, at de lod 6 ha. rødgran stå, da de efterfølgende fandt ud af, at disse træer var naturlige i vores nabolande Sverige og Tyskland.
Urørt skov betyder, at de ikke renser åløb og grøfter, og de ikke fjerner væltede træer. I denne regnfulde vinter har de dog renset nogle af vandløbene, der var stoppet pga. nedfaldne grene, der lukkede vandgennemstrømningen under vejene. Vi gjorde dem skriftligt opmærksom på den kraftigste lukning af vandgennemstrømning ved hovedfærselsåren gennem Ringelmoseskoven, og de har efterfølgende reetableret vejen, der har været spærret af en stor del af vinteren. Lad os håbe at skovfogeden fortsætter med det, ellers forsumper de to skove rimeligt hurtigt kan man se.
Lad os håbe, at Naturstyrelsen ikke sætter kreaturer ud i de to skove. Det vil jo betyde, at de er nødt til at hegne dyrene inde. Så kan det blive køernes skove og ikke Røndeborgernes skove.
Senest hvad der er sket omkring Fredningen af Kalø Hovedgård og alt tilhørende statsjord.
Danmarks Naturfredningsforening har indsendt et fredningsforslag til Fredningsnævnet på fredning af alt Statens jord ved Kalø. Vi er for en fredning, når nu de vil sælge Kalø Hovedgård, men er imod at arealet op til Rønde Nord og ud til Flintbakken bag ved de to Baunehøje fredes. Når der først er lagt en fredning på jorden, vil denne fredning aldrig blive ophævet. Det vil gøre, at Rønde om 5-10 år bliver lukket inde mellem det fredede areal og Motortrafikvejen, uden mulighed for en udvidelse. Vi arrangerede et Borgermøde sammen med Danmarks Naturfredningsforenings forening i Syddjurs og indbød fredningschefen i Danmarks Naturfredningsforening til at komme og fortælle om fredningen. Og hun fortalte, at hun ville frede det hele, som hun sagde, tog de ikke hensyn til byerne. Jeg forklarede i februar måned i TV2 om hvilket område, vi ikke mente skulle fredes, hvortil fredningschefen udtalte i TV2, at folk kan jo bare bosætte sig i Hornslet i stedet. Så I skal bare være klar over, at Staten og Danmarks Naturfredningsforening ikke tager hensyn til Røndes udvikling i fremtiden. Hvad vil det ikke komme til at betyde vores handelsmuligheder i fremtiden i Rønde, hvor der skal regnes med, at en betydelig del af indkøb i fremtiden foretages hos konkurrerende net firmaer? Der vil skulle være et meget større kundeunderlag, end der er i dag.
Der bliver mulighed for at gøre indsigelse på et møde Fredningsnævnet afholder i Rønde den (i april). Der må vi så igen, sammen med forhåbentlig mange af jer, komme og protestere mod fredningen af dette stykke jord op til Rønde Nord.
Sct. Hans bålet ved Kalø er det også et spørgsmål om vi må fortsætte med, da der jo er lagt et fredningsforslag, som også omfatter området hvor Kalø Slotsruin ligger.
Besøgscentret ved Kalø er der heldigvis allerede etableret en lokalplan for, så den vil kunne opføres selv om fredningen er igangsat.
Stendiget på Østsiden af Molsvej har en selvbestaltet gruppe med økonomisk hjælp fra os, renset for stubbe, krat og alt muligt andet i løbet af efteråret. Gruppen og specielt Karen Andreasen, der ledede gruppen, skal have en stor tak for det store arbejde, der gjorde, at stendiget nu ser flot ud igen.
Lokalplanen for Midtbyen har arkitekt Katrine R. Storm Herget og civilsamfundskonsulent Birgitte Damgaard Nielsen fra Syddjurs Kommune som tovholdere. Vi har haft et godt samarbejde med dem i 2023, og det udtryk vi gerne så at Midtbyen skulle komme ud med, synes at have vundet størst tilslutning blandt borgerne i Rønde på det Borgermøde, der er afholdt. Nu kan vi kun vente spændt på det endelige resultat, som de vil vise her i slutningen af foråret.
Byggeriet af lejeboliger på Hovedgaden i Rønde har vi af Syddjurs Kommunes lokalplankoordinator fået at vide, at der er en god dialog med ejeren omkring, og man forventer et resultat snart. Det kan ikke gå for hurtigt med at få den godkend i Byrådet, da der markant mangler lejeboliger i Rønde.
Erhvervsparken er lagt i hænderne på Nordlys. Vi kan kun håbe, at de forvalter det godt for os alle, når nu Syddjurs Kommune nu ikke selv vil stå for det. Vi trænger gevaldigt til den erhvervsudvikling, som vil gøre Rønde endnu mere attraktiv.
Lokalplanen for markerne mellem Rønde og Skrejrup incl. en ny forbindelsesvej skulle også være på trapperne. Man vil først lave en lokalplan kun for den børneinstitution, der skal til at bygges overfor Rønde Skole ved Vandværket. Vi må så håbe, at de efterfølgende lokalplaner for det resterende område følger hurtigt efter, for der er investorer, der står klar til at købe jorden, har vi fået at vide.
Kommuneplan 2024 har vi indsendt høringssvar for at Århusvej 6 og 8 skal med. Vi mener også der skal etableres gang-og cykelsti fra Stark via Strandvejen til Århus Kommune. Etableres en ny synliggjort sti rundt om Rønde. Etableres ungeboliger og yderligere et samlingssted for byens unge, samt etableres en svømmehal i Rønde.
Det sidste der er sket i år er, at alle forespørgsler om nye trafik- og sikkerhedstiltag i Syddjurs skal sendes til Distriktsrådene, der skal lave en prioriteringsliste, som derefter skal forhandles med Syddjurs Kommune for en gennemførelse.
7/2 2024
Carsten
Nytårsbrev ved udgangen af 2023

Voldsom fældning af træer i Kaløskovene.
Vi undgik, at vores to Kaløskove blev Naturnationalpark ved en kraftig indsats via TV og breve til
Miljøministeriet. Efterfølgende er skovene blevet til Urørt skov, hvilket betyder, at alle træer, der ikke
fandtes i gamle danske skove, nu skulle fældes i indeværende år.
Vi gik på barrikaderne via TV og breve, for at man ikke skulle fælde de meget omfattende arealer med det
sammen, men skulle gøre det over en 3-5 årig periode, for ikke at ”pelse” skovene helt. Det lykkedes ikke at
få Naturstyrelsen til at undlade at fælde virkelig meget i år. De besluttede så alligevel, at 6 ha. nåleskov var
bevaringsværdig og ikke skulle fældes. Det har betydet et lidt mindre indgreb.
Vi er dog kede af, at så meget er blotlagt, idet man ved selvsyn kan se, at det er blevet meget store lysåbne
arealer, der med tiden vil forsumpe eller gro til i brombærkrat.
Urørt skov betyder nemlig, at Naturstyrelsen ikke fremover oprenser grøfter. Indtil videre vil Naturstyrelsen
vedligeholde vejene gennem skoven. Forsumpningen kan allerede nu ses, ved at grøfterne lukker for
vandgennemstrømningen ved vejene pga. blad og grenblokeringer. Flere af de store grantræer, som ikke
har et så dybdeliggende rodnet, er væltet på kryds og tværs i skoven.
Stendiget langs Molsvej.
Stendiget på østsiden af Molsvej er Miljøministeriets og administreres af Naturstyrelsen. Vi fik dem til at
fjerne noget af den kraftige bevoksning, men det er galt igen.
Stendiget på vestsiden af Molsvej er ejet af Syddjurs Kommune, som vi forsøgte at få til at gøre noget ved
det. Det lykkede os ikke, men heldigvis startede Karen Andreasen en gruppe med erfaring og vilje til at gøre
noget ved diget. Gennem hele 2023 har gruppen mødtes en gang om ugen og arbejdet sig frem til det flotte
resultat det er i dag. Stort tillykke til de fem ”voksne” mennesker, der gjorde dette store arbejde, som vi
andre kan glæde os over, når vi kører eller går ud af byen ad Molsvej.
Lokalplanen for Midtbyen.
I løbet af året har vi være involveret i det flotte arbejde arkitekt Katrine R. Storm Herget og
civilsamfundskonsulent Birgitte Damgaard Nielsen fra Syddjurs Kommune har lavet, for at få borgerne
inddraget i, hvordan Rønde bys hovedgade og omkringliggende arealer skulle udformes, når Syddjurs
Spildevand er færdig med separeringen af regn- og spildevand i Rønde.
Det sluttede med et borgermøde i Rønde Idrætscenter, hvor man kunne stemme på 5 forskellige måder at
indrette hovedgaden på og 5 måder at indrette tilstødende lokaliteter på, som var blevet formet ud fra de
forslag borgerne var kommet frem med under de løbende møder i Byparken og på Kulturhotellet.
Vi er meget tilfredse med afgørelsen, der nu betyder, at der kommer flere overgange på Hovedgaden fra
Molsvej til Nattergalevej, og at disse overgange bliver med træer og forhåbentlig også blomster. Det vil
gøre, at Røndes hovedgade vil få et grønt udtryk med svingbaner til parkeringstorvene mellem
overgangene, så trafikken kan glide langsommere og mere jævnt, samtidig med at de flere overgange
betyder, at gående kan færdes sikkert langs- og på Hovedgaden.
Der kommer forhåbentlig også en begrønning af smøgerne, der kan navnedøbes, så man kan kende dem fra
hinanden.

Byggeriet af lejeboliger på Hovedgaden i Rønde
Det har fortsat ikke været muligt for bygmesteren at komme overens med Syddjurs Kommunes
administration pga. politikernes ønske om at fortolke bestemmelser for nyt byggeri i midtbyen så
restriktivt, at det ikke kan hænge sammen økonomisk.
Erhvervsparken ved Rønde
Efter at have ejet jorden i 12 år, kom der endelig en lokalplan for området i år. Vi fik lov til at komme med
vores forslag til ændringer af den foreløbige lokalplan, men politikerne lyttede ikke til os, hvorfor ingen af
vores forslag til ændringer kom med i lokalplanen. Vi havde gerne se, at der var mulighed for, at store
udvalgsforretninger som f.eks. Jysk kunne etablere sig ud mod Motortrafikvejen. Endvidere mener vi ,at der
ikke skal være en tilkørselsvej via Rågeholmvej, men at det i stedet er to udkørsler til Randersvej.
Nu har Syddjurs Kommune opgivet selv at byggemodnet området, og solgt første del til Nordlys, der skal
udvikle området. Lad os håbe, at Nordlys overtaler Syddjurs Kommune til noget i retning af vores forslag.
Lokalplan for markerne mellem Rønde og Skrejrup incl. ny forbindelsesvej.
Vi har også fået lov til at give vores mening til kende i forbindelse med den kommende lokalplan for
”Trekanten”, som lokalplanen formentlig kommer til at hedde. Den vil omfatte hele området fra Rønde
Vandværk til Skrejrup langs Skrejrupvej og op til den nuværende udstykning ved Smouenvej. Herunder vil
den også omfatte linjeføringen af vejen fra Smouenvej til Skrejrupvej, og den nye daginstitution overfor
Rønde Skole ved Rønde Vandværk. Vi håber, at Syddjurs Kommune denne gang vil lytte til vores forslag.
Sct. Hans ved Kalø
Vi var nødsaget til at aflyse Sct. Hans bålet ved Kalø pga. det generelle afbrændingsforbud. Det skal dog ikke
afholde os fra at få det etableret i 2024 med hjælp fra Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune.
Besøgscentret ved Kalø
Der skulle nu være en endelig godkendt lokalplan for området. Fredningsnævnet har set på
parkeringsforholdene ved det kommende center og vil derefter tage endelig stilling til denne.
Vi håber det snart kan lade sig gøre at få en Fond til at gå ind i en finansiering af centret, da det helt sikkert
vil blive en stor attraktion for vores område.
Kommuneplan 2024
Vi har sendt vores høringssvar til den kommende Kommuneplan, hvor vi ud over de ovenfor omtalte
emner, har påpeget, at Århusvej 6 og 8 bør komme med i Kommuneplanen, således hele området langs
Århusvej er Kommuneplanlagt.
Der skal etableres gang- og cykelsti ad Strandvejen fra Rønde til bygrænsen til Århus.
Der skal etableres en ny synliggjort sti rundt om Rønde.
Der bør etableres ungeboliger, samt yderligere et samlingssted i byen for unge.
Forbedrede lokaler til kulturel udfoldelse og bevilge en fast kulturel koordinator til Røndes kulturliv.
Gøre det muligt at etablere en svømmehal ved Rønde Idrætscenter.

- Og endeligt - brand aktuelt - Fredningen af Kaløs jorde.
Danmarks Naturfredningsforening har indledt en fredningssag for hele statens ejendom ved Kalø. Det
drejer sig om over 800 ha. de vil have fredet. Vi er i princippet velvillig indstillet for en fredning, men er
meget modstander af, at arealet nord for Flintbakken skal fredes.
Det er ikke lavbundsareal, og der er ikke specielt bevaringsværdige dyrearter på arealet.
Det er ikke direkte samhørigt med det øvrige areal under Kalø Gods.
Arealet ligger helt op til udstykningen Rønde Nord.
Når arealet ”Trekanten” er fuldt udbygget om 5-10 år vil Rønde være lukket inde, og ikke have
udvidelsesmuligheder pga. Motortrafikvejen. Derfor skal Rønde have mulighed for om f.eks. 10 år til at
udvide sig bag om Lille Baunehøj, selvfølgelig med respekt af fredningsafstanden til højene, ud mod
Flintbakken. Det vil samtidig give mulighed for en aflastningsvej for trafikken til den tid, fra Smouenvej med
tilkørsel til Motortrafikvejen ved Flintbakken.
Vi har sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs afdeling afholdt et Borgermøde om den
kommende fredning, og vi har efterfølgende haft et møde med Fredningschefen for Danmarks
Naturfredningsforening, for at få dem til at lave en fredning uden det omtalte areal. Det har fredningschef
Birgitte Bang Ingrisch imidlertid ikke villet gøre, idet hun siger, at Danmarks Naturfredningsforening freder
uden hensyntagen til bymæssig bebyggelse.
Fredningen er sendt til høring hos Syddjurs Kommune, der har 4 uger til at gøre indsigelser, herefter bliver
der et Borgermøde indbudt af Fredningsstyrelsen midt på dagen, formentlig sidst i februar, hvor det er
vigtigt at komme og gøre indsigelser, hvis man ønsker det. Der arrangeres efterfølgende en tur til
besigtigelse af arealet. Herefter tager Fredningsstyrelsen stilling til om hele fredningen skal opretholdes
eller man vil dispensere noget, f.eks. det område vi har peget på, vil lukke Rønde inde og lukke for
forbedring af infrastrukturen om nogle år.
Øvrige aktiviteter
Vi har igen deltaget i møder med politikere, borgmester og de øvrige Distriktsråd om forskellige aktuelle
emner. Vi har været med til Leveregler i Byparken. Deltaget i Åbningen af Rønde Bypark og forgæves
forsøgt at få et møde for ny tilflyttere til Rønde op at stå.

Godt nytår

Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand
Rønde 12-06-2021 Sagsnr.: 21/14299

Til
Rønde borgere

Invitation til Orienteringsmøde om udviklingen af Hovedgaden i Rønde Udvalget for plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune vedtog den 12. maj 2021 at opstarte en kort proces for at udarbejde en række bærende principper for fortætning af Hovedgaden i Rønde. Hvorfor er det relevant for mig? Kommuneplan 2020 peger på et potentiale for fortætning af Hovedgaden i Røn-de, det vil sige muligheden for at bygge højere og tættere. Syddjurs Kommune har modtaget en konkret ansøgning, der giver ét bud på, hvordan Hovedgaden kan fortættes. Ansøgningen er et oplagt startskudtil at tale om, hvordan vi planlægger og un-derstøtter udviklingen af Hovedgaden. Derfor lægger vi op til en bred dialog om fortætning. Hvad skal det gøre godt for? Processen skal munde ud i række bærende principper for fortætning til brug i den fremtidige udvikling af Hovedgaden i Rønde. Principperne vil indgå i behandlin-gen af det konkrete projekt og fremtidige projekter langs Hovedgaden. Hvis ansøgerne bag den konkrete ansøgning vælger at gå videre med deres an-søgning, vil den blive sendt i offentlig høring i 8 uger efter sommerferien. Hvad kan jeg bruge orienteringsmødet til? Syddjurs Kommune indbyder til et orienteringsmøde, hvor du kan blive orienteret om den videre proces og stille opklarende spørgsmål.

Mødet afholdes digitalt den 15. juni 2021 kl. 18-19.

På kommunens hjemmeside kan du holde dig løbende orienteret og få adgang til orienteringsmødet:

www.syddjurs.dk/roendehovedgade

3. Juni

 

Pressemeddelelse

Rønde distriktsråd og Nationalpark Mols Bjerge er desværre igen i år nødt til at aflyse Sankt Hans ved Kalø.
Som reglerne er nu, skal publikum inddeles i sektioner, og der skal tjekkes Coronapas ved indgangen.
Begge dele er umulige at sætte i værk for et arrangement af godt to timers varighed.
Vi håber og tror på at Sankt Hans traditionen ved Kalø kan gennemføres i 2022, og at de mange mennesker, der plejer at strømme til, for at nyde bålet og de smukke omgivelser og en god Sankt Hans tale, vil vende tilbage næste år.

Rønde Distriktsråd og Nationalapark Mols Bjerge

 

 

2. juni 2021

 

Mandag den 7. juni 2021 inviterer borgmester Ole Bollesen til en Walk and Talk i Rønde fra kl. 07.30 til 08.30.
Det starter fra Meny i Rønde, og man kan være med til at planlægge ruten, når man kommer.
Walk and Talk er en uformel snak, hvor I har mulighed for at fortælle, hvad der rører sig i byen.

 

28. maj 2021

 

Ved den nylig afholdte generalforsamling blev Karen Andreasen genvalgt til forretningsudvalget. Nyvalgt blev Kim Sørensen og Søren Melgård.

Formandens beretning for 2020

Når man ser tilbage på vort arbejde i 2020, har hovedparten af vores energi ligget i et samarbejde med de mange, der er interesseret i at sætte Rønde på landkortet.
Vi har i flere år kæmpet for, at Kommunen skulle forbedre miljøet for såvel gående, cyklende som kørende i hele Rønde. Derfor så vi det som en kærkommen mulighed for at åbne politikernes øjne for Rønde i forbindelse med, at Syddjurs Spildevand skulle separere regnvandet fra spildevandet. Dette ville betyde, at dele af Rønde og Byparken ville være gravet op på forskellige perioder frem til 2026.
Visionen for Rønde.
Det udviklede sig alt sammen til et fælles projekt sammen med Handelsstandsforeningen, Uddannelsesrådet i Rønde, Business Djursland, PGU, Nationalpark Mols Bjerge, Visit Århus og Rønde Idrætscenter, hvor vi samlede vores energi i en Vision for Rønde, som blev fremlagt for Syddjurs Kommunes politikere i efteråret 2020. Politikerne tog rigtig godt imod vores oplæg, der bunder i et ønske om hjælp fra Syddjurs Kommune til at transformere dette til en fremadskridende proces i samarbejde med Syddjurs Kommune.
Hjælpen fra er kommet her i 2021 i form af civilsamfundskonsulent Birgitte Damgaard fra Syddjurs, som vi allerede har haft flere gode og konstruktive møder med.
Renovering af Birkevej.
Sideløbende har vi sammen med Rønde Handelsstandsforening haft en løbende dialog med Syddjurs Kommune om en renovering af Birkevej via Lillerupvej til Hovedgaden, således det bliver muligt, at Birkevej kan afhjælpe trafikken i den periode, hvor Hovedgaden bliver gravet op af Syddjurs Spildevand. Det er aftalt at bruge kr. 400.000 i år på forskellige tiltag på Birkevej, nu hvor Syddjurs Spildevand er færdig med deres gravearbejde.
Vi håber, at vi kan formå politikerne til at forstå, at det koster mere end kr. 500.000, som Kommunen har med i de kommende års budgetter for Rønde, for at få forbedret miljøet i Rønde til glæde og gavn for såvel gående, cyklende som kørende.
Rønde Bypark
Vi arbejder sammen med arbejdsgruppen i Rønde Bypark og tror, at Byparken bliver klar i indeværende år. Stafet for Livet har desværre meldt ud, at de ikke kan løfte deres event i år.
Det er glædeligt, at der allerede nu er fondsmidler til et biodiversitetsområde og et madpakkehus.
Den 31/5 arrangerer Syddjurs Kommune et virtuelt møde, hvor der kan bydes ind på ordensregler m.v. i den nye Rønde Bypark. I kan nå at melde jer til, sidste frist er i morgen.
Renovering af digerne mellem Rønde og Kalø.
Vi har forhandlet med Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune om at renovere og synliggøre diget langs henholdsvis venstre og højre side af det øverste af Molsvej. Det synes vi vil give en smuk ”port” til Rønde fra Mols og det kommende Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge ved Kalø. Arbejdet er i gang og det forventes yderligere bearbejdet til efteråret af Naturstyrelsen på østsiden af Molsvej.
Kulturprojektet i Rønde
Distriktsrådet er også med i bestyrelsen for KulturHotellet og har været med til at støtte Erik Peitersenprojektet med det store maleri, der lavet over 3 dage 3 gange over 3 år. Vi har givet penge så Rønde skoles elever har deltaget og selv malet billeder under ledelse af Peitersen.
Porten til Nationalpark Mols Bjerge – sten, tegl og vand.
Vi har også givet økonomisk støtte til fortællingen om Røndes historie med sten, tegl og vand. Den store Røndesten blev flyttet til pladsen foran Egegård. Teglet og vandet ses i Åben Vands 2 tårne midt i Rønde, der er ”Porten til Nationalpark Mols Bjerge”
Ny Kommuneplan.
Vi har givet vores bidrag til den kommende Kommuneplan, hvor vi har bl.a. har peget på:
• Tilslutning fra rundkørslen på Smouenvej til de to tilkørsler til motortrafikvejen ved Randersvej og Flintebakken. Alt sammen for at forbedre infrastrukturen i Rønde.
• Etablering af sti fra Kappelgårdsparken til Rønde skole.
• Flere trafikheller på Rønde Hovedgade.
• Indarbejde Åben Vands projekt ved vandseparering af Hovedgaden
• Flere P-pladser og begrønning af smøger, navneskilte og trædefliser.
• Cykel- og gangsti mellem Rønde og Følle Strand.
• Bevare de nuværende busfrekvenser.
• Byggemodne Kommunens jord i Rønde Nord og Rønde Vest.
• Byggemodne noget af den planlagte erhvervsjord ved Randersvej.
Mindre lejeboliger i Rønde.
Rønde Distriktsråd har arbejdet for at få 18 mindre lejeboliger opført ved Byens Hus. Det synes at være udskudt pga. for stor entreprisepris fra en ny bygmester. Vi håber det snart sker, da der er et meget stort pres på byens lejeboliger. Sidst der var en, der satte en lejlighed til leje, var der 45 ansøgninger i løbet af den første dag, så der er mange, der vil til Rønde, men der mangler lejeboliger.
Genforeningen 15/6.
Distriktsrådet har arbejdet på en Genforeningsfest den 15/6. Pga. Corona kunne det ikke gennemføres.
Sankt Hans ved Kalø.
Sankt Hans ved Kalø, som vi arrangerer i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, var vi desværre også nødt til at aflyse, hvilket også bliver tilfældet i indeværende år.
Trafik.
Rønde Distriktsråd fik Kommune og politiet til at lave fartmåling i Følle i den periode, hvor motortrafikvejen blev renoveret. Endvidere har Kommunen fået sat 60 km. fartbegrænsning op fra Randersvej via Føllevej og Skrejrupvej til Rønde Idrætscenter. En proces der tog næsten 2 år.


Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand

------------------------------------------------------------------

 

 

19. maj

 

Mandag den 7. juni 2021 inviterer borgmester Ole Bollesen til en Walk and Talk i Rønde fra kl. 07.30 til 08.30.
Det starter fra Meny i Rønde, og man kan være med til at planlægge ruten, når man kommer.
Walk and Talk er en uformel snak, hvor I har mulighed for at fortælle, hvad der rører sig i byen.

Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand

------------------------------------------------------------------

 

18. maj

Invitation til workshop

 

Pressemeddelelse:

Digital workshop om leveregler for Rønde Bypark og byens fællesarealer

Rønde Bypark og andre fællesarealer i Rønde er til glæde for mange. Men enkelte oplever larm og andre udfordringer. Der er behov for nogle gode leveregler, som kan regulere brugen. Syddjurs Kommune inviterer derfor byens borgere til en digital workshop mandag den 31. maj, hvor alle interesserede kan deltage i dialogen om leveregler.

Med foråret og samfundets gradvise genåbning vil både unge og ældre deltage i udelivet i Rønde. Mange anvender Rønde Bypark, men der er også andre grønne områder rundt om byen. Med den stigende brug af de grønne områder er der et behov for gode leveregler, der kan sikre, at stederne bruges på en måde, så alle kan trives. Syddjurs Kommune inviterer derfor byens borgere, både unge og ældre, til at komme med deres idéer til leveregler for brug af fællesarealerne i Rønde.

Det sker på en virtuel workshop på internettet mandag den 31. maj kl. 16-19.

Alle interesserede kan tilmelde sig på linket: https://www.syddjurs.dk/leveregler senest torsdag den 27. maj.

Formanden for udvalget plan, udvikling og kultur Riber Hog Anthonsen udtaler: - Rønde Bypark er byens grønne hjerte, og så er der alle de andre fælles arealer i byen. Fælles for områderne er, at der behov for nogle leveregler, sådan at naboer og brugere får en fælles forståelse af hvad områderne må bruges til. Vi vil gerne invitere byens borgere til en dialog om dette den 31. maj. Af hensyn til Corona bliver det digitalt og jeg håber, at et bredt udsnit af byens borgere har lyst til at deltage.

Workshoppen indledes af formanden for Udvalget for plan, udvikling og kultur Riber Hog Anthonsen og Kultur- og borgerchef Ole Wolf fra Syddjurs Kommune. Undervejs kommer deltagerne ud i mindre digitale ’rum’, hvor de skal lave gruppearbejde.

Efter afholdelse af workshoppen vil de indkomne ideer og forslag blive behandlet af kommunens administration, hvorefter forslaget til leveregler behandles politisk i Udvalget for plan, udvikling og kultur.

Yderligere information om workshoppen: Civilsamfundskonsulent Birgitte Damgaard Nielsen, mobil: 2166 5053 eller mail: bida@syddjurs.dk

 

---------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling i Rønde Distriktsråd den 26. maj kl. 19.00 på Rønde Vandrerhjem

 

Vær opmærksom på, at reglerne for coronapas er gældende for generalforsamlingen.
Man skal kunne vise gældende coronapas og der skal bæres mundbind indendørs når man ikke sidder ned.
Vi håber ikke dette afholder nogen fra at deltage.

 

Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd

 

 

 

 

Maj 2021

 

Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling
          Onsdag den 26. maj kl. 19.00.
               På Rønde Vandrerhjem

Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Godkendelse af dagsorden.
3.Formandens årsberetning.
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd.
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.
På valg er: Karen Andreasen, Ejner Christensen og Torben Lave. (De 2 sidste ønsker ikke genvalg)
6.Valg af revisor.
7.Behandling af indkomne forslag.
8.Eventuelt

Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde. Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 12. maj 2021 på hans mailadresse carstenskivild@gmail.com.

 

 

Februar 2021

 
Distriktsrådets årlige generalforsamling skal i følge vedtægterne afholdes i marts.Grundet forsamlingsforbuddet må vi udsætte generalforsamlingen, til det igen bliver muligt at mødes.
 
Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd

 

 

 

 Nyhedsbrev januar 2021


Når man ser tilbage på vort arbejde i 2020, har hovedparten af vores energi ligget i samarbejde med de mange, der er interesseret i at sætte Rønde på landkortet.


Vi har i flere år kæmpet for, at Kommunen skulle forbedre miljøet for såvel gående, cyklende som kørende i hele Rønde. Derfor så vi det som en kærkommen mulighed for at få politikernes øjne åbnet i forbindelse med, at Syddjurs Spildevand skulle til at separere regnvandet fra spildevandet i Rønde. Dette ville betyde, at dele af byen og byparken ville være gravet op på forskellige perioder frem til 2026.


Visionen for Rønde.

Det udviklede sig alt sammen til et fælles projekt fra Uddannelsesrådet i Rønde, Business Djursland, PGU/Rønde Vandrehjem, Nationalpark Mols Bjerge, Rønde Handelsstandsforening og os, hvor vi samlede vores energi i en Vision for Rønde, som blev fremlagt for Syddjurs Kommunes politikere i efteråret 2020. Politikerne tog rigtig godt imod vores oplæg. Der er bundet et ønske om hjælp fra Syddjurs Kommune til at transformere dette til en fremtidig proces i samarbejde med Syddjurs Kommune.


Hjælpen fra administrationen i Syddjurs Kommune ser vi frem til og håber snart vil ske.


Renovering af Birkevej.

Sideløbende har vi sammen med Rønde Handelsstandsforening haft en løbende dialog med Syddjurs Kommune om en renovering af Birkevej via Lillerupvej til Hovedgaden, således det bliver muligt at Birkevej kan afhjælpe trafikken i den periode hvor Hovedgaden bliver gravet op af Syddjurs Spildevand. Det er vigtigt, at der tilføres midler til Rønde ud over de nuværende kr. 400.000 i indeværende år.


Rønde Bypark

Vi arbejder sammen med arbejdsgruppen i Rønde Bypark og håber, at Byparken bliver klar til Stafet for Livet først i september i år. Det er glædeligt, at der er allerede fondsmidler til et biodiversitetsområde og et madpakkehus.


Renovering af digerne mellem Rønde og Kalø.

Vi har forhandlet med Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune om at renovere og synliggøre diget langs henholdsvis venstre og højre side af det øverste af Molsvej. Det synes vi vil give en smuk ”port” til Rønde fra Mols og det kommende Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge ved Kalø.


Kulturprojektet i Rønde

Distriktsrådet er også med i bestyrelsen for KulturHotellet og har været med til at støtte Erik Peitersenprojektet med det store maleri, der lavet over 3 dage 3 gange over 3 år. Vi har givet penge så Rønde skoles elever har deltaget og selv malet billeder under ledelse af Peitersen.


Porten til Nationalpark Mols Bjerge – sten, tegl og vand.

Vi har også givet økonomisk støtte til fortællingen om Røndes historie med sten, tegl og vand. Den store Røndesten er flyttet til pladsen foran Egegård. Teglet og vandet ses i Åben Vands 2 tårne midt i Rønde, der er ”Porten til Nationalpark Mols Bjerge”

Ny Kommuneplan.

Vi har givet vores bidrag til den kommende Kommuneplan, hvor vi har bl.a. har peget på:
• Tilslutning fra rundkørslen på Smouenvej til de to tilkørsler til motortrafikvejen ved Randersvej og Flintebakken. Alt sammen for at forbedre infrastrukturen i Rønde.
• Etablering af sti fra Kappelgårdsparken til Rønde skole.
• Flere trafikheller på Rønde Hovedgade.
• Indarbejde Åben Vands projekt ved vandseparering af Hovedgaden
• Flere P-pladser og begrønning af smøger, navneskilte og trædefliser.
• Cykel- og gangsti mellem Rønde og Følle Strand.
• Bevare de nuværende busfrekvenser.
• Byggemodne Kommunens jord i Rønde Nord og Rønde Vest.
• Byggemodne noget af den planlagte erhvervsjord ved Randersvej.

Mindre lejeboliger i Rønde.

Rønde Distriktsråd har arbejdet for at få 18 mindre lejeboliger opført ved Byens Hus. Vi regner med at DjursBo bygger det i år.


Genforeningen 15/6.

Distriktsrådet har arbejdet på en Genforeningsfest den 15/6. Pga. Corona kunne det ikke gennemføres. Den er derfor udskudt til den 15/6 2021, hvor den vil foregå i samarbejde med Rønde Efterskole og Højskole. Sæt endelig X i kalenderen!


Sankt Hans ved Kalø.

Sankt Hans ved Kalø, som vi arrangerer i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, var vi desværre også nødt til at aflyse. Håber vi kan få lov til at gennemføre den i år.


Trafik.

Rønde Distriktsråd fik Kommune og politiet til at lave fartmåling i Følle i den periode hvor motortrafikvejen blev renoveret. Endvidere har Kommunen har fået sat 60 km. fartbegrænsning op fra Randersvej via Føllevej og Skrejrupvej til Rønde Idrætscenter. En proces der tog næsten 2 år.


Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand

 
 
                    -------------------------------------------------------------------------------
 
 
Orientering om Rønde Bypark

Mange har spurgt os om, hvad der sker med Rønde Bypark, hvilket jeg gerne vil svare på:

Der blev af 2 lokale taget initiativ til et borgermøde om en Ny Rønde Bypark for 3 år siden. På mødet blev der dannet en arbejdsgruppe, som i samarbejde med Landskabsarkitektfirmaet Wad og Syddjurs Kommune lavede en plan for byparkens udformning. I maj 2019 blev der holdt et borgermøde, hvor den endelige udformningen af den Nye Rønde Bypark blev besluttet.

I år har reetablering af byparken været i licitation af Syddjurs Kommune. Den blev vundet af HedeDanmark. De er nu gået i gang med at etablere den aftalte indgang fra Kaløtorvet og ned til Byparken. Det bliver færdig i år.

Legepladsen bag Netto er renoveret af Syddjurs Kommune i år.

Syddjurs Spildevand er gået i gang med at udvide søen i den vestlige del af byparken, så den kan tage de fremtidige regnvandsmængder. Det forventer de at være færdige med i januar 2021. Indtil de er færdige, er noget af byparken spærret af.

I marts 2021 går HedeDanmark i gang med at lave en dræning af byparken og lede dræningsvandet i den østlige sø i byparken.

Når byparken er tør, går arbejdet i gang med at etablere en ca. 140 m. lang Klimabænk i den nordlige del af byparken, hvilket vil betyde, at der ikke kan komme vand ind til grundejerne, som støder op til byparken på den nordlige side.

Der etableres en blomstereng mellem de to søer. Der etableres en 1.000 m. lang asfalteret sti rundt i byparken med lys for hver 100 m. På den del af stien, der er en del af cykelstien fra Århus til Ebeltoft etableres gadeinventar.

Syddjurs Kommune har lovet, at de er færdige inden Stafet for Livet løber af stablen primo september 2021.

Planen for Rønde ny Bypark omfatter forskellige elementer, som det er arbejdsgruppens opgave at finde finansiering på og få opført.

I øjeblikket har man fået fondsmidler til, at der etableres et biodiversitetsområde ved skovområdet på højre side af stien fra Netto til byparken. HedeDanmark vil sammen med Syddjurs Kommune være behjælpelig med at få det etableret med stier og skilte.

Desuden håber arbejdsgruppen, at der findes fondsmidler til et madpakkehus i den østlige ende af byparken.

Et planlagt orienteringsmøde arrangeret af Arbejdsgruppen og Syddjurs Kommune den 24/9 2020 er udskudt pga. Coruna 19.

Rønde, den 28/9 2020
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
 
-------------------------------------------------------------------------
 
11. september 2020
 
Referat af generalforsamling.

Opdatering af Kommunal strategiVed den nylig afholdte generalforsamling blev Carsten Skivild og Ingrid Rønne genvalgt til forretningsudvalget. Nyvalgt blev Jan Nielsen og Ivan Jensen.

Geert Hallberg blev genvalgt som revisor

På dagsordenen var også forslag om, at arbejde for udvidelse af Rønde bymidte, så området fra lyskrydset Lillerupvej/Rønnealle til lyskrydset Strandvejen/Nattergalevej kommer med.
Det blev besluttet at arbejde for dette.
 
Formandens beretning på Rønde Distriktsråds generalforsamling den 19.marts 2020 kl. 20.30 i Rønde Idrætscenter.(Ændret til 10. september 2020 pga. Coronaepedemien)

Vi har fortsat meget fokus på de 3 projekter, der fyldte mest i året før, nemlig en Ny Rønde Bypark, Velkomstcentret ved Kalø, en mere trafikvenlig og miljørigtig midtby i Rønde og dermed en fortsat udvikling af disse.
Rønde Bypark
Projektet er nu så langt, at Syddjurs Kommune har sendt det i licitation med en forventet opstart først i april måned. Projektet starter med et nyt indgangsparti ved siden af Netto ned til Rønde Bypark og bevæger sig derefter ned mod selve byparken. Legepladsen bag Netto vil blive renoveret, og der kommer en Tazanbanen her i foråret. Ud over det er det meningen, at der i venstre side af stien lige før selve byparken, skal være et stisystem rundt i den lille skov der med forskellige krible-krable-hoteller.
Syddjurs Spildevand forventer at have en tilladelse til at grave den ene sø, der skal være regnvandssø, større fra 1. april. Alt det de graver op, vil blive lagt op på jorden i byparken neden for grundene ved Alsikkevej, således materialet hæver terrænet, idet der syd herfor vil blive opført en Klimabænk.
Efter afholdelsen af Stafet for Livet, vil Syddjurs Kommune gå i gang med at dræne terrænet op mod Akelejevej, med afløb til den anden sø i byparken.
Mht. Ungeprojektet vil et udpeget arkitektfirma i samarbejder med Arbejdsgruppen, der blev nedsat omkring Byparken for et par år siden, udarbejde et projekt, som tilfredsstiller både naboerne og de unge i byen.
Porten til Nationalparken
Der er nu kommet en direktør for Nationalpark Mols Bjerge. Vi håber det vil sætte skub i kontakten til interesserede fonde, således projektet snart kan realiseres. Vi har et stort behov for at få markeret, at Rønde er Porten til Nationalparken, og her er Velkomstcentret det centrale.
Da den tidligere forpagter ikke ønskede at fortsætte med Kalø Slotskro, er der kommet en ny forpagter. Vi håber, de vil gøre det lige så godt som den tidligere forpagter. Vi mener det er en stor fejl af Naturstyrelsen, at de ikke har stillet krav om, at der holdes åbent hele året.
Vi arbejder sammen med Handelsstandsforeningen om, at gøre Rønde til Porten til Nationalparken, og her en Røndestenen ved Egegård et nyt og synligt bevis på, hvor langt isen nåede for 18.000 år siden, og dermed viser, at Rønde er Porten til Nationalpark Mols Bjerge. Vi var økonomisk med til at få stenen flyttet.
En levende, trafikvenlig og miljørigtig by.
Vi har i et par år arbejdet sammen med Rønde Handelsstandsforening, Åben Vand og ejendomsejere langs Rønde Hovedgade om en mere levende, trafikvenlig og miljørigtig by. Dette samarbejde har nu bredt sig til mange flere aktører, der har planer og ideer for hvordan Rønde skal udvikle sig indenfor uddannelse, campus, oplevelses- og aktivitetsturisme, muligheder i idrætssammenhænge, et spændende bymiljø at opholde sig i, binde de grønne korridorer i byen sammen med Baunehøj, Byparken og de to Kaløskove.
Denne netværksgruppe har nu sammenfattet deres visioner for Rønde i: Rønde – Sammen om fremtiden. De har allerede markeret sig med to Borgermøder. Vi forventer, at de mange projekter kan realiseres successivt.
Det første synlige bevis bliver en renovering af Birkevej med trafikdæmpning, fortov ved Meny og overgang til den nye Rønde Bypark, i forbindelse med at Syddjurs Spildevand separerer regnvand og spildevand på Birkevej. Det næste der er behov for mht. trafikmiljøet er en forbedring af trafikforholdene fra Rønde Hovedgade via Lillerupvej og hen ad Birkevej til Kaløtorvet inden Rønde Hovedgade skal graves op.
Vi håber, at vi i samarbejde med de øvrige involverede i Rønde – Samen om fremtiden får kontakt til fonde, der kan se mulighederne i at understøtte vore mange initiativer.
Genforeningsfest den 15. juni
I samarbejde med Rønde Højskole og Efterskole er vi i gang med at arrangere en genforeningsfest for alle borgere på græsplænen foran Rønde Højskole og Efterskole. Vi har fået historiker Vilfred Friborg Hansen til at komme og fortælle om genforeningen for 100 år siden. Der vil blive fællessange og sange af såvel Mandskoret Djursland som Rønde Højskoles eget kor. Endelig vil Rønde Højskole og Efterskole servere Det store sønderjyske Kaffebord for alle der kommer.
Vi vil invitere alle til at komme med en kage, de selv har bagt. Herefter vil et kompetent panel bedømme kagerne og give præmier til de bedste kager. Også disse kager vil kunne smages sammen med Det store sønderjyske Kagebord.
Sct. Hans ved Kalø
Igen i år arrangerer vi Sankt Hans ved Kalø Slotsruin. Nationalpark Mols Bjerge har lovet at arrangere opsætningen af bålet, og vi har fået direktør for Nationalpark Mols Bjerge, Birgitte Lamp, til at holde båltalen.
Vi er sikker på, at det bliver lige så festligt som tidligere med 1000 – 1500 deltagere.
Arrangementet blev aflyst grundet Corona.
Behov for lejelejligheder i Rønde.
Vi har over for Syddjurs Kommune påpeget, at der var behov for flere lejelejligheder, herunder ikke mindst mindre lejligheder. Vi havde peget på lokalplanen ved siden af det nye Byens Hus. Det bliver nu realiseret ved at DjursBo opfører 18 nye 2-værelses lejligheder med indflytning til november 2021.
Vi havde også overfor Syddjurs Kommune udtrykt ønske om, at der skulle bygges lejligheder ovenpå Rema 1000´s ejendom, for at der kunne ske en bymæssig fortætning med flere ejerlejligheder i Rønde. Forslaget blev dog ikke udmøntet i et krav til Rema 1000.
De to fitnessmiljøer
De to fitnessmiljøer vi etablerede i samarbejde med løbeklubben PULS8410 og TRIFs fitnessafdeling blev udsat for et groft hærværk, hvor nogle træstammer på miljøet mellem Jagtslottet og Skovbørnehaven blev savet over. Vi har nu fået det repareret og Skovbørnehaven vil holde opsyn med det ved siden af dem, medens nogle beboere på Lillerupvej vil holde øje med det fitnessmiljø i Byparken.
Projekt med Peitersen
Vi er med i Hotelrådets bestyrelse og med til at fremme projektet med Peitersen på Markedspladsen ved KulturHotellet. Vores økonomiske bidrag er betaling af lærred og maling, således at en skoleklasse under indflydelse af Peitersen kan få brugt deres kreativitet på et lærred.

Ud over det har vi deltaget i kommentarerne til den nye Kommuneplan, Walk & Talk med borgmesteren her i Rønde, er med i det Grønne Råd nedsat af Syddjurs Kommune, Naturstyrelsens Brugerråd set på Midttrafiks nye køreplan samt været med til Budgetmødet.
Derudover har vi deltaget i møder med mange enkeltpersoner og politikere i årets løb.
Brug vores hjemmeside og vores Facebookside - og fortæl andre om dem. Vi har samlet en del informationer på hjemmesiden efterhånden.
Tak
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres aldrig svigtende lyst til at påtage sig de opgaver, der kommer hen over året. Det gør det til en glæde at arbejde at arbejde sammen med jer. Det vil jeg gerne sige jer tak for.
                           --------------------

Strategi for kultur, fritid, idræt og landdistrikter

Syddjurs Kommune skal have nye strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter. I den forbindelse er vi ude og tale med borgerne forskellige steder kommunen, for at indsamle erfaringer.
Resultaterne fra møderne præsenterer vi ved en strategiworkshop d. 8. oktober.

I kan læse nærmere om hele processen på kommunens hjemmeside: https://www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/ny-strategi-kultur-fritid-idraet-og-landdistrikter

I kan se i oversigten nedenfor, hvornår vi står de forskellige steder:

• Rønde Idrætscenter. Tirsdag d. 8. september kl. 11-13
• Ryomgård ved stationen. Torsdag d. 10. september kl. 15-17
• Pindstrup ved Dagli’ Brugsen. Mandag d. 14. september kl. 12.30-14.30
• Ebeltoft ved Kvickly. Tirsdag d. 15. september kl. 10-12
• Knebel ved Min Købmand. Onsdag d. 16. september kl. 15-17
• Hornslet ved Super Brugsen. Torsdag d. 17. september kl. 15-17
• Rønde ved Kulturhotellet. Fredag d. 18. september kl. 15-17
• Tirstrup ved Dagli’ Brugsen. Tirsdag d. 22. september kl. 14-16
• Balle ved Min Købmand. Onsdag d. 23. september kl. 14-16
• Kolind ved Kolind+ og biblioteket. Torsdag d. 24. september kl. 15-17
• Mørke ved Dagli’ Brugsen. Fredag d. 25. september kl. 11-13
• Rosmus ved Rugaard Gods. Søndag d. 27. september kl. 13-16
• Skørring ved Hallen. Torsdag d. 1. oktober kl. 16-18
• Rønde ved biblioteket. Lørdag d. 3. oktober kl. 12-14
 
 
--------------------------------------------------------------------------
 
 
30.august 2020
 


Første spadestik på ny brandstation i Rønde
Syddjurs Kommune og Beredskab og Sikkerhed inviterer til første spadestik på ny brandstation i Rønde tirsdag, den 1. september 2020, kl. 9.00 - 10, på Bækkelundsvej 2, 8410 Rønde.

Der afholdes første spadestik på ny brandstation i Rønde:

Tirsdag, den 1. september 2020, kl. 9.00 - 10
Bækkelundsvej 2, 8410 Rønde

Program
Kl. 9.00 - Velkomst ved Beredskabsdirektør Morten Sønderby
Kl. 9.05 - Tale ved Borgmester Ole Bollesen
Kl. 9.15 - Tale ved Tømrermester Klaus Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S
Kl. 9.20 - Det første spadestik tages af Borgmester Ole Bollesen og medarbejderrepræsentant i byggeudvalget Peter Pedersen

Det vil være muligt at parkere ved Bækkelundsvej eller på P. pladsen ved Rønde skole på Nattergalevej.

Stationen bliver på samlet 742 m2 fordelt på:
Garage på 317 m2 til slukningskøretøjer for Brand & Redning
Parterreniveau på 187m2 til faciliter for Brand & Redning
Stueplan 238 m2 til faciliter for ambulancetjeneste og undervisningsfaciliter

Byggeriet har et bugdget på 10 mio kr. og starter august 2020 med forventet afslutning foråret 2021.

Bygherrerådgiver: Henry Bertelsen A/S
Rådg.Ingeniører F.R.I
Halbyg A/S er totalentreprenører på projektet
Via søsterselskab Aalsrode Tømrerfirma
 
 
 
 
24.august 2020
 
 
Kommuneplan 2020

Syddjurs Kommune har af Covid-19-hensyn aflyst de planlagte temamøder om kommuneplan 2020, de erstattes af et samlet digitalt møde den 8. september.

Rønde Distriktsråd afvikler sit borgermøde om kommuneplanen og Distriktsrådets generalforsamling torsdag den 10. september.
 

  Borgermøde og generalforsamling
 
Kom og hør hvad der sker i Rønde de næste år. 
         Borgermøde I Rønde Idrætscenter 
           torsdag den 10. september 2020 
 
Kl. 19.00 Kommuneplan 2020
Mette W. Zeuthen og Henrik S. Bernberg fra Syddjurs Kommune kommer og fortæller om Kommuneplan 2020.
Kl. 20.00 Aktuelle planer for Rønde midtby 
ved Carsten Skivild fra Rønde Distriktsråd 
 
Grundet Corona 19 er det et max. på 100 deltagere til mødet. 
Der vil være øl/vand under mødet og kaffe under generalforsamlingen
 
     Efterfølgende er der generalforsamling for 
               Rønde Distriktsråd kl. 20.45
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se hjemmesiden www.roendedistriktsraad.dk   
 
    Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling 
           Torsdag den 10. September kl. 20.45
                    i Rønde Idrætscenter 
      
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:    
1.Valg af dirigent.  
2.Godkendelse af dagsorden.  
3.Formandens årsberetning. 
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd.  
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd. På valg er: Ingrid Rønne (er villig til genvalg) og Eigil Møller (ønsker ikke genvalg). Der skal endvidere vælges et medlem mere til forretningsudvalget. 
6.Valg af revisor.  
7.Behandling af indkomne forslag.  
8.Eventuelt 

Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 3. september 2020. 
      -----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
28 juni 2020
 
Kommuneplan Borgermøde og generalforsamling
 

Kommuneplan 2020

Syddjurs Kommune arrangerer en række møder om kommuneplan 2020
 
Forventet forløb
Kommuneplanens høringsperiode løber til 5. oktober. Efter den nye plan, forventes kommuneplanen at blive vedtaget i december 2020.

Temamøder 
De aflyste temamøder forventer vi bliver afholdt følgende datoer, med forbehold for tilpasninger eller ændringer grundet Covid-19:

1. september kl. 19 – 21 hos Fregatten i Ebeltoft om Turisme og handelsliv. 

8. september kl. 19 – 21 i Hornslet Hallen om Mobilitet og bosætning. 

15. september i Kolind+ kl. 16 – 21 - Budget og kommuneplan, hvor temaet Klima og naturressourcer behandles som en del af mødet.
 
Rønde Distriktsråd afvikler det udsatte borgermøde om kommuneplanen og Distriktsrådets generalforsamling torsdag den 10. september.Borgermøde og generalforsamling
 
Kom og hør hvad der sker i Rønde de næste år. 
Borgermøde
I Rønde Idrætscenter 
torsdag den 10. september 2020 
 

Kl. 19.00 Kommuneplan 2020
               Mette W. Zeuthen og Henrik S. Bernberg fra Syddjurs
                    Kommune kommer og fortæller om Kommuneplan 2020.
Kl. 20.00 Aktuelle planer for Rønde midtby 
               ved Carsten Skivild fra Rønde Distriktsråd 

Der vil være øl/vand under mødet og kaffe under generalforsamlingen

 
Efterfølgende er der generalforsamling for Rønde Distriktsråd kl. 20.45
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se hjemmesiden www.roendedistriktsraad.dk 
 
 

Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling 
Torsdag den 10. September kl. 20.45
i Rønde Idrætscenter 
      
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden: 
  
1.Valg af dirigent.  
2.Godkendelse af dagsorden.  
3.Formandens årsberetning. 
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde    Distriktsråd.  
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.  På valg er: Ingrid Rønne og Eigil Møller. Der skal endvidere vælges et medlem mere til forretningsudvalget. 
6.Valg af revisor.  
7.Behandling af indkomne forslag.  
8.Eventuelt.   
 
Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 3. september 2020.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Kære medlemmer

Coronakrisen er over os – støt de lokale forretninger!

Vi vil alle gerne hjælpe hinanden gennem den store krise, som vi alle uden skyld er havnet i. Alle lider personlige afsavn og mange også økonomisk på grund af coronakrisen.

Det er nævnt mange gange, at vi sammen, men hver for sig, nok skal klare det. Det er derfor også meget vigtigt, at vi her tænker på vores lokale handelsliv, når vi handler, så vi også på den anden side af krisen fortsat har vores brede handelsliv. Derfor er det vigtigt, at vi alle handler lokalt.

I denne coronatid må vi tænke på at hjælpe de lokale forretninger gennem krisen og derfor handle lokalt.

Vi er så privilegerede, at vi har mange forskellige slags forretninger i Rønde. Vi kan gå i flere supermarkeder. Vi kan handle sko og tøj i flere forretninger. Vi kan handle ting til hjemmet, handle bøger, vin og foder til dyr. Vi har Matas og et Apotek. Vi har flere læger, fodlæger, tandlæger, fysioterapeuter, frisører, revisorer, banker og meget mere. Vi kan få alt til hus og have lavet af lokale håndværkere. Få vores bil repareret lokalt, og forhåbentlig snart også gå på vores lokale cafeer og restaurationer.

Det er vigtigt, at vi holder hånden under de lokale forretninger. Støtter og handler lokalt, så de kan klare krisen.

Pas godt på hinanden – husk at holde afstand – og at vi handler lokalt!

Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand
 
 
 
Borgermøde og generalforsamling aflyst.
 
Vi indkalder til nyt møde, når forholdene tillader det. 
 
 
 
 
 
 Den 9. februar 2020
 
 
Borgermøde og generalforsamling
 
Kom og hør hvad der sker i Rønde de næste år.
Stort Borgermøde
I Rønde Idrætscenter
torsdag den 19. marts 2020
 
Kl. 19.00 Kommuneplan 2020 v/afdelingsleder Henrik Bernberg og       planlægger Mette W. Zeuthen
Kl. 20.00 Aktuelle planer for Rønde midtby og Rønde Bypark v/formand for Rønde Distriktsråd Carsten Skivild
 
Efterfølgende er der generalforsamling for Rønde Distriktsråd kl. 20.30.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se hjemmesiden www.roendedistriktsraad.dk
Der vil være en øl/vand under mødet og kaffe under generalforsamlingen.  
 
Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling Torsdag den 19. marts kl. 20.30
i Rønde Idrætscenter 
     
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:   
1.Valg af dirigent. 
2.Godkendelse af dagsorden. 
3.Formandens årsberetning.
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd. 
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.  På valg er: Ingrid Rønne og Ejner Christensen. Der skal endvidere vælges et medlem mere til forretningsudvalget.
6.Valg af revisor. 
7.Behandling af indkomne forslag. 
8.Eventuelt.  
 
Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 12. marts 2020.
 
 
Rønde Distriktsråd den 9. februar 2020
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
Den årlige generalforsamling afvikles i Rønde Idrætscenter torsdag den. 19 marts.
Nærmere herom senere
 
                       Rønde får en øjesten
 
Rønde By og Nationalpark Mols Bjerge indvier endnu en bysten – denne gang en øjegnejs leveret af en isgletsjer for 18.000 år siden
 
Rønde Bysten på hele 21 ton fik enorm opmærksomhed, da bystenen i december sidste år blev placeret i midtbyen. Nu får Rønde endnu en sten, der ikke er lige så stor, men uhyre smuk og lyder navnet Rønde Øjesten.
 
Øjestenen er en såkaldt øjegnejs på ca. to ton, der bliver indviet lørdag 1. februar kl. 11 på torvet mellem KulturHotellet og Rønde Busterminal som led i aktiviteterne i forbindelse med, at Erik Peitersen maler videre på sit maleri.
 
Sten mange øjne
 
Også denne nye sten formidler med sin blotte tilstedeværelse den unikke fortælling om Rønde som en bjergby på toppen af en enorm bakke, der blev skubbet op af en isgletsjer for ca. 18.000 år siden.
 
Med isen kom der mange sten, herunder også gnejs, der er en stribet granit. Striberne er dannet igennem millioner af år, mens stenen har siddet dybt i det skandinaviske grundfjeld under stort tryk ved 4-600 grader.
 
Pletterne i stenen ligner øjne, deraf navnet en øjegnejs. Det er runde røde korn på op til fire-fem centimeters bredde, der ligesom er trukket ud i hver sin side, netop som i et øje. Forklaringen er, at stenen har været under enormt tryk, og de fleste mineraler har af den grund flyttet sig til siden, ud i striber, væk fra trykket fra oven.
 
De røde øjne er af det hårde mineral, kalifeldspat, som trykket ikke i samme grad har kunnet trække ud i lange striber – om end øjnene tydeligvis er blevet trykket en smule.
 
Hele stenen er mørk, næsten sort, men med fine røde striber mellem de sorte striber og med en smuk mosaik af de mange røde øjne.
 
Kommer fra have
 
Det er anlægsgartnerfirmaet Jesper Schmidt, også medlem af Rønde Handelsstandsforening, der har doneret, afrenset og leveret den nye sten til Rønde By.
 
Jesper Schmidt er en stor stenentusiast, så det krævede lige lidt betænkningstid at afgive denne smukke sten fra familiens private have på Skrejrupvej mellem Skrejrup og Thorsager. Jesper Schmidt fortæller, at den store øjegnejs er fundet ca. i år 2005 på ejendommen Skrejrupvej 29. Stenen hører således til i Røndeområdets istidsgeologi.
 
Øjegnejsen passede perfekt ind i det udendørs kunstprojekt Outdoor hos KulturHotellet, hvor den kendte kunstner Erik Peitersen maler videre på sit maleri, som han påbegyndte i september 2019.
 
FAKTA OM FØRSTE STEN
 
Rønde Bysten på 21 ton blev under stor mediebevågenhed flyttet 11. december 2019 fra fundstedet under jordoverfladen på Solsortevej 11 i Rønde til sognegården Egegård på Birkevej (bag ved Meny).
 
En kæmpekran assisteret af yderligere to blokvogne og i alt syv mand klarede jobbet, som bl.a. inkluderede et løft af stenen hen over et parcelhus.
 
Rønde Bysten er en meget regelmæssig grovkornet granit med stort indhold af lyserøde kali-feldspat-korn, flødefarvede plagioklas-korn, grå kvartskorn og lidt sort glimmerkorn.
 
 
Nyhedsbrev fra Rønde Distriktsråd den 5. november 2019
 
Det er nu ved at være et halvt år siden I sidst blev opdateret på, hvad Rønde Distriktsråd arbejder med, og hvor langt de enkelte projekter er kommet.
 
Jeg vil derfor beskrive, hvad der er sket siden vores generalforsamling i marts i år.
 
Separeringen af regnvand og spildevand som Syddjurs Spildevand arbejder på i Rønde, og som vil vare 4-5 år endnu før det er endeligt færdigt, bruger vi meget tid på.
 
Rønde Bypark.
 
Projektet med at forny Rønde Bypark er nu så langt, at den Arbejdsgruppe, der blev nedsat på det første borgermøde for et par år siden, samt yder

Tilmeld nyhedsbrev.

Ved ændring af email, skal du afmelde nyhedsbrev og tilmelde dig igen med ny mailadresse.
Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com